• -2.2 ºC / 28.0 ºF    wtorek 17 stycznia
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN

Konkursy/przetargi

A
A

Konkurs ofert: aplikacja Gdańskie Questy
Konkurs ofert: aplikacja Gdańskie Questy
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Aktualizacja 07.12.2016

Ze względu na rozbieżności w interpretacji punktu III Zapytania ofertowego przez oferentów i jego nieścisłość w zakresie braku wyodrębnienia wynagrodzenia za wykonanie i za utrzymanie aplikacji (aktualizowanie jej, edytowanie, dodawanie i usuwanie treści oraz serwisowanie) Zamawiający na podstawie punktu XII Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania aplikacji mobilnej Gdańskich Questów podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. W najbliższym czasie Zamawiający planuje ogłoszenie kolejnego zapytania ofertowego. 

Z poważaniem, 

Zarząd Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Gdańska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na realizację Aplikacji Gdańskich Questów

Aktualizacja: 
termin rozstrzygnięcia ofert: 14.12.2016 godzina 16:00 

termin składania ofert uległ zmianie na 05.12.2016 godzina 12:00

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie aplikacji mobilnej „Gdańskich Questów”. Aplikacja ma służyć do obsługi „questów", czyli zabaw terenowych podobnych do gier miejskich przez użytkowników urządzeń mobilnych z systemami Android, iOS. Aplikacja będzie bezpłatnie dostępna na marketach ww. systemów operacyjnych i ma umożliwiać wykonywanie questów w dowolnym momencie.
Zapytanie obejmuje następujące elementy:

1. Wykonanie aplikacji mobilnej na dwa systemy operacyjne: Android i iOS.
2. Przeniesienie na Zamawiającego pełni praw autorskich dotyczących utworów powstałych w ramach realizacji niniejszego Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie także w ramach wynagrodzenia ryczałtowego m.in. do aktualizowania aplikacji mobilnej w terminie przynajmniej 36 miesięcy od daty odbioru wersji ostatecznej produktu, do edytowania, dodawania i usuwania treści oraz serwisowania i utrzymania aplikacji przez okres 12 miesięcy od daty odbioru wersji ostatecznej produktu, a także do świadczeń wynikających z rękojmi. Całość świadczeń obciążających Wykonawcę określona została we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przebieg rozgrywki w ramach aplikacji ma uwzględniać Scenariusz aplikacji mobilnej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa”

Składanie ofert:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: elzbieta.daszkiewicz@visitgdansk.com.
Ofertę można złożyć również w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego, w Gdańsku przy ulicy Uczniowskiej 22.
Termin dostarczenia oferty Zamawiającemu: 05.12.2016 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po terminie zostaną odrzucone.

Koordynator projektu:
Elżbieta Korybut-Daszkiewicz
adres e-mail: elzbieta.daszkiewicz@visitgdansk.com
telefon: 58 305 70 80 w. 13  

Zapytanie ofertowe Aplikacja Gdańskie Questy Aktualizacja II (196.76 KB)

Specyfikacja projektu Aplikacji Gdańskich Questów (129.37 KB)

Punkty turystyczne do Aplikacji Gdańskich Questów (126.88 KB)

Wzór umowy do zapytania ofertowego (279.88 KB)