European Best Destination
 • 27 ºC / 80.6 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU
Regulamin konkursu
A
A
data publikacji: 06 września 2017 r.

Regulamin konkursu

#WeekEndsInGdańsk!

na Instagramie


Każdy dobry tydzień kończy się w Gdańsku! Pokaż, jak bardzo chcesz spędzić magiczny weekend w Mieście Wolności i wygraj wyjątkowe nagrody! Wystarczy, że za pośrednictwem serwisu Instagram opublikujesz kreatywne zdjęcie i oznaczysz je tagami: #WeekEndsInGdansk oraz #iWinWeź udział w konkursie, odważ się i odkryj gdańskie tajemnice. Szczegóły konkursu w Regulaminie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem Konkursu „#WeekEndsInGdańsk!” zwanym dalej Konkursem jest: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk zwany dalej Organizatorem.

 2. Partnerem Konkursu jest Personal PR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sobótki 21b/2 80-247 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313906, NIP: 9571007075, REGON: 220679790, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł. zwany dalej „Partnerem”.

 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).

 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.


2. CZAS TRWANIA KONKURSU


 1. Konkurs organizowany jest w turach:


 1. tura od 11.09.2017 od godziny 11:00 do 24.09.2017 do godziny 23:59.

 2. tura od 25.09.2017 od godziny 11:00 do 8.10.2017 do godziny 23:59

 3. tura od 9.10.2017 od godziny 11:00 do 22.10.2017 do godziny 23:59.

 4. tura od 23.10.2017 od godziny 11:00 do 5.11.2017 do godziny 23:59


Prace konkursowe nadesłane w ramach I, II, III, IV oraz V tury podlegają ogólnej ocenie w rozgrywce po Nagrodę Główną.3.  UCZESTNICY KONKURSU

 1. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Partnera oraz osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem zaangażowani w konkurs, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

 2. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.


4. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU


 1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcia, kolażu zdjęć lub nagrania wideo (zwanych dalej Pracą Konkursową) będącego kreatywną interpretacją polecenia:

Każdy dobry tydzień kończy się w Gdańsku! Pokaż, jak bardzo chcesz spędzić niezapomniany weekend w Mieście Wolności i wygraj wyjątkowe nagrody!”.

 1. Pod uwagę będą brane tylko Prace Konkursowe opublikowane w serwisie Instagram, opatrzone hashtagami konkursowymi #WeekEndsInGdansk oraz #iWin

 2. Pod uwagę będą brane tylko prace Konkursowe opublikowane w terminach wskazanych w punkcie 2. Regulaminu, tj.:


 1. Zdjęcia opublikowane w terminie 11-24.09.2017 podlegać będą pierwszej turze konkursu.

 2. Zdjęcia opublikowane w terminie 25.09-8.10.2017 podlegać będą drugiej turze konkursu.

 3. Zdjęcia opublikowane w terminie 9-22.10.2017 podlegać będą trzeciej turze konkursu.

 4. Zdjęcia opublikowane w terminie 23.10-5.11.2017 podlegać będą czwartej turze konkursu.

 5. Spośród zdjęć opublikowanych w ramach I, II, III oraz IV tury konkursu, wyłoniony zostanie Zwycięzca Nagrody Głównej


 1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych.

 2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych organizatora (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie.

 3. Uczestnik konkursu publikując Pracę Konkursową oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

 4. Niedopuszczalne jest wysyłanie zgłoszenia które:

 1. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie oraz pokrewne,

 2. zawiera jakiekolwiek treści z innych względów niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,

 3. narusza regulamin Serwisu Instagram,

 4. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową,

 5. zawiera treści pornograficzne,

 6. zawiera odnośniki do jakichkolwiek innych stron, w szczególności do stron zawierających treści, o których mowa powyżej.  


5. DANE OSOBOWE


 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego  regulaminu jest Partner.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Partnerem za pośrednictwem adresu: ilovegdn@gmail.com

 4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie Instagram, a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.  

 5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora  wg następującej formuły:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu „#WeekEndsInGdańsk”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.”

 1. Organizator ani Partner nie mają wpływu, ani nie ponoszą odpowiedzialności, za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych udostępnionych w serwisie Instagram. Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu.


6. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW


 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców, czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora 6 osobowa komisja konkursowa.

 2. Nagrody zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa przy wyborze Zwycięzcy konkursu weźmie pod uwagę liczbę uzyskanych w serwisie Instagram polubień. Liczba polubień zdobytych na Instagramie będzie zatem ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze Zwycięzcy.

 3. Zgłoszenie będzie oceniane wg następującego schematu: 30% ogólnej oceny pracy to popularność propozycji wyrażona liczbą polubień przy Pracy Konkursowej, a 70% ogólnej oceny to ocena Komisji Konkursowej.

 4. Ogólna ocena Komisji Konkursowej będzie uwzględniała m.in.: oryginalność, kreatywność oraz estetykę nadesłanej Pracy Konkursowej.

 5. W konkursie wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców z każdej tury, tj. dziesięciu Zwycięzców Tur oraz jeden Zwycięzca Nagrody Głównej.

 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sześciu turach:

 1. I tura: nie później niż 27.09.2017

 2. II tura: nie później niż 11.10.2017

 3. III tura: nie później niż 25.10.2017

 4. IV tura: nie później niż 8.11.2017

 5. Ogłoszenie Zwycięzcy Nagrody Głównej: nie później niż 13.11.2017.

 1. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni za pośrednictwem komentarza pod zwycięskim zdjęciem, pozostawionego z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Instagram.

 2. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy, liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 3. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Instagram lub mailowo na adres: ilovegdn@gmail.com z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, brak oświadczenia zgody, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody, skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.


7. NAGRODY


 1. W każdej turze przewidzianych jest dwóch zwycięzców.

 2. Nagrodami w konkursie są pakiety usług:

I tura –  dwa podwójne vouchery na weekendowy nocleg w Gdańsku

II tura – dwa podwójne vouchery na weekendowy nocleg w Gdańsku

III tura – dwa podwójne vouchery na weekendowy nocleg w Gdańsku

IV tura – dwa podwójne vouchery na weekendowy nocleg w Gdańsku


Nagroda Główna:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

 3. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Partnera.


8. WYDAWANIE NAGRÓD


 1. Nagrody będzie można odebrać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody w ciągu 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 11.09.2017 r. do dnia 26.11.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 26.11.2017. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.


9. INNE POSTANOWIENIA


 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

 4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: ilovegdn@gmail.com

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.