• 14.6 ºC  / 58.2 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
Gdański Urząd Pracy – pomoc dla przedsiębiorców
Gdański Urząd pracy wciela w życie postanowienia tarczy antykryzysowej. W związku z tym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc poprzez składanie odpowiednich wniosków. Gdańska Organizacja Turystyczna przygotowała krótką instrukcję ich składania oraz informacje na zasadzie pytanie-odpowiedź.
A
A
Data modyfikacji: 06 maja 2020 r.
gup

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy umowy trzeba wydrukować, wypełnić i zeskanować i wtedy dodać jako załącznik do wniosku?

O: Należy wydrukować w dwóch egzemplarzach podpisać i skan dołączyć do wniosku, w wypadku podpisu elektronicznego, można podpisać za jego pomocą i załączyć do wniosku, ważne żeby było to w formacie PDF.

 

P: Czy jeśli mimo wsparcia przedsiębiorstwo upadnie, to zadłużenie względem starostwa i tak będzie trzeba spłacać? Czy dotyczy to tylko pożyczek do 5 tys.?

O: W przypadku upadku trzeba spłacić dofinansowanie proporcjonalnie do okresu utrzymania bez odsetek (np. upadek następuje 15.05, a dofinansowanie było udzielone na cały maj, tak więc zwraca się środki tylko za okres 15-31.05). 

 

P: Czy na składanie wniosków niebieskich jest czas tylko do 28 kwietnia?

O: Nabór zaczął się 29.04.

 

P: Jak długo rozpatrywane są wnioski?

O: sukcesywnie, w miarę możliwości GUP. 

 

P: Czym jest tarcza antykryzysowa?

O: Tarcza antykryzysowa jest zbiorem aktów prawnych, którego jednym z celów jest ochrona miejsc pracy oraz pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w trakcie kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

 

P: Kim jest mikroprzedsiębiorca?

O: Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro

 

P: Kim jest mały przedsiębiorca?

O: Mały przedsiębiorca – określenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcy działających na niedużą skalę- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro.

 

P: Kim jest średni przedsiębiorca?

O: Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.

 

P: Czy mogę skorzystać z pomocy "tarczy antykryzysowej" ?

O: Tak, pod warunkiem, że: 1) jako przedsiębiorca nie zalegasz w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r; 2) w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów (obroty rozumiane jako sprzedaż towarów i usług) w związku z epidemią SARS-CoV-2; 3) Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych. 4) Nie zachodzą wobec twojej firmy przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

P: Który rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla mnie?

O: Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników ---> jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie); Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy ---> mikroprzedsiębiorca; Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne ---> Mikro- mali i średni przedsiębiorcy.

 

P: Gdzie mogę złożyć wniosek?

O: Najszybszą formą jest użycie portalu - praca.gov.pl na którym dostępne są wszystkie wnioski i instrukcje. Zalogowani użytkownicy otrzymują informacje dotyczące wniosku w postaci komunikatów na koncie; Wniosek można też złożyć w wersji klasycznej- papierowej w placówce Powiatowego Urzędu Pracy.

 

P: Jaki jest koszt złożenia wniosku?

O: Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 

P: Jak długo rozpatrywany jest wniosek?

O: Tak szybko jak to tylko jest możliwe.

 

P: Co dzieje się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?

O: W terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem zawierana jest umowa wsparcia. 

 

P: Co się dzieje po odrzuceniu wniosku?

O: W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, o których mowa w ustawie, ARP odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę.

 

P: W jaki sposób wypłacane jest wsparcie?

O: Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Dodatkowo w wypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne po złożeniu przez przedsiębiorcę listy zatrudnionych pracowników w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 

P: Czy wsparcie jest bezzwrotne, czy muszę je zwrócić, kiedy moja sytuacja się ustabilizuje?

O: Wsparcie udzielone w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne (wniosek PSZ-DKWP), oraz w ramach dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników (wniosek PSZ-DKDG) są bezzwrotne, o ile zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (wniosek PSZ-PKDG) może zostać umorzona, jeżeli wnioskujący wykorzysta przyznane fundusze zgodnie z przeznaczeniem i dopełni wszelkich niezbędnych formalności - czyli prowadzi działalność gospodarczą przez 3 miesiące od uzyskania pożyczki i w terminie 14 dni od momentu wypełnienia tego warunku złoży do PUP wniosek o jej umorzenie. W przeciwnym razie, należy ją spłacić.

 

P: Czy oprócz podanych powyżej są jakieś inne opcje dofinansowania?

O: Można starać się o dopłatę do wynagrodzeń pracowników także z FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Wniosek również złożyć można przez portal praca.gov.pl lub w wersji papierowej, tym razem jednak jego adresatem jest Wojewódzki Urząd Pracy.

 

P: Gdzie znajdę informacje o minimalnym i przeciętnym wynagrodzeniu?

O: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietne-wynagrodzenie

 

P: Co jeżeli pomimo dofinansowania moje przedsiębiorstwo upadnie?

O: Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta. Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do pożyczki, np. w postaci obowiązku jej natychmiastowego zwrotu w całości. W wypadku innych rodzajów dofinansowania trzeba je zwrócić proporcjonalnie do okresu utrzymania, bez odsetek.

 

P: Gdzie znajdę więcej informacji na temat pomocy oferowanej w ramach "tarczy antykryzysowej" dla gdańskich przedsiębiorców?

O: https://www.gup.gdansk.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Koronawirus_formy_wsparcia.html

 

WNIOSKI – INSTRUKCJE WYPEŁNIENIA

 

WNIOSEK ŻÓŁTY

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 1. Przed wypełnieniem wniosku: 1. Przeczytaj regulamin, przygotuj potrzebne dokumenty- kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) oraz wypełniony załącznik nr 1. 

UWAGA: kopia pełnomocnictwa musi być w formie elektronicznej - rozmiar tego załącznika, nie może przekraczać 1MB, konieczne jest też posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (po wejściu we wniosek jest instrukcja dotycząca tego rodzaju podpisu) lub profilu zaufanego

1a. wypełniając załącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19- przedsiębiorca określa czy jest mikro- małym czy średnim przedsiębiorcą (FAQ), określa klasę swojej działalności, podaje potrzebne dane - informacje o spadku obrotów, czy korzystał z pomocy (jeśli tak to kiedy i ile pieniędzy otrzymał)?

1b. Przygotuj umowę o udzielenie pożyczki - do pobrania z PDF na stronie

 1. Pobierz instrukcję wypełniania wniosku i dokładnie ją przeczytaj

POŻYCZKA UDZIELANA JEST DO KWOTY 5000 ZŁ I MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI UMORZONA, JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA BĘDZIE PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEZ 3 MIESIĄCE OD MOMENTU JEJ UDZIELENIA I W CIĄGU DWÓCH TYGODNI PO TYM TERMINIE ZŁOŻY WNIOSEK O UMORZENIE DO PUP-u (ZAŁĄCZNIK NR 2. DO TEJ UMOWY)

Instrukcja jest bardzo szczegółowa i bardzo czytelnie oznaczona - dokładnie przeprowadza, przez cały proces:

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_pozyczka_instrukcja_wypelniania_wniosku_na_praca_gov_pl_v3_28.04.2020.pdf

PODSTAWA PRAWNA - art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o: 1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;  5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wypełnić: https://msp.money.pl/wiadomosci/pozyczka-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-podpowiadamy-jak-wypelnic-wniosek-6504464317326977a.html

 

WNIOSEK ZIELONY

Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

1. Przed wypełnieniem wniosku: 1. Przeczytaj regulamin, przygotuj potrzebne dokumenty - kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) oraz wypełnioną listę pracowników- do pobrania ze strony 

UWAGA: kopia pełnomocnictwa musi być w formie elektronicznej - rozmiar tego załącznika, nie może przekraczać 1MB, konieczne jest też posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (po wejściu we wniosek jest instrukcja dotycząca tego rodzaju podpisu) lub profilu zaufanego.

1a. Na liście pracowników należy uważnie czytać czerwone instrukcje i wypełniać tylko żółte pola, niebieskie wypełnią się same.

1b. Do wniosku należy dołączyć umowę - o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - do pobrania w PDF ze strony.

DOFINANSOWANIE TEGO TYPU JEST UDZIELANE: Przy spadku obrotów o co najmniej 30% nie więcej niż 50% wynagrodzeń pracowników, przy spadku obrotów o co najmniej 50% nie więcej niż 70% wynagrodzeń pracowników, przy spadku obrotów o co najmniej 80% nie więcej niż 90% kwoty wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenie pracowników to według ustawy  pensja minimalna według Głównego Urzędu Statystycznego, czyli 2600 zł brutto-1920 netto).

 

PODSTAWA PRAWNA - Art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy (...) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (...) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.  
 3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 
 4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; 

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; 

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie  dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10.

 

WNIOSEK NIEBIESKI

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników.

1. Przed wypełnieniem wniosku: 1. Przeczytaj regulamin, przygotuj potrzebne dokumenty- kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) oraz umowę o wypłatę dofinansowania (pdf).

UWAGA: kopia pełnomocnictwa musi być w formie elektronicznej- rozmiar tego załącznika, nie może przekraczać 1MB, konieczne jest też posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (po wejściu we wniosek jest instrukcja dotycząca tego rodzaju podpisu) lub profilu zaufanego.

1a.  Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Podstawa prawna: Art. 15zzc. 

 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
 2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 
 3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8.

 1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 
 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych. 
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
 4. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w ust. 6, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 
 5. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o: 1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej; 5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 7. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych."