• 13.8 ºC  / 56.9 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Tarcza 6.0.
Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie Tarczą 6.0, została podpisana przez Prezydenta RP 15 grudnia 2020 roku.
A
A
Data modyfikacji: 00 0000 r.

Regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji zaczną obowiązywać po upływie 3 dni od momentu publikacji treści tarczy branżowej w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

W toku prac legislacyjnych odrzucono poprawki Senatu dodające do Tarczy 6.0 firmy turystyczne – wyjątek zrobiono jedynie dla firm autokarowych, pilotów i przewodników.

Kluczowe rozwiązania tarczy 6.0 dla branży turystycznej to:

− Dodatkowe postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki oraz gestorów obiektów hotelarskich, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

− Zwolnienie z ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r. dla organizatorów turystyki, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Warunkiem uprawniającym do skorzystania ze świadczenia postojowego jest:

− prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 roku;

− posiadanie jako przeważający kod PKD jednego z kodów wymienionych w ustawie;

− 40-procentowy spadek przychodów w październiku bądź listopadzie 2020 roku w stosunku do przychodów osiągniętych w tych samych miesiącach roku 2019.

Tarcza 6.0 przewiduje również umorzenie składek, które będzie obejmowało należności za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku i dotyczyć ma składek na:

− ubezpieczenia społeczne;

− ubezpieczenie zdrowotne;

− Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Aby skorzystać z tej ulgi konieczne jest spełnienie następujących warunków:

− podmiot powinien posiadać jako główny kod PKD jeden z kodów wymienionych w ustawie;

− prowadzenie działalności na dzień 30 września, przy czym na 30 czerwca firma powinna być również zgłoszona jako płatnik składek;

− odnotowano spadek przychodów w listopadzie 2020 roku na poziomie co najmniej 40% w porównaniu do listopada 2019 roku.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć do 31 stycznia 2021 roku, przy czym deklaracja rozliczeniowa za listopad powinna zostać przekazana do ostatniego dnia grudnia 2020 roku.

Mikropożyczka dla firm

Część przedsiębiorców (bardzo zbliżona lista PKD) może starać się również o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – maksymalnie do 5.000 zł. Tarcza 6.0 daje możliwość wnioskowania on takie środki firmom spełniającym następujące kryteria:

− mieszczą się w pojęciu mikro- i małej firmy (zatrudniające do 9 osób);

− prowadziły działalność na dzień 30 września 2020 roku;

− odnotowały spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku.

Mikropożyczka nie zostanie udzielona firmom, które 30 września zawiesiły działalność. Po wykazaniu 40% obniżenia przychodów przysługiwać będzie dotacja w wysokości 5000 zł. Jest ona finansowana przez starostę ze środków Funduszu Pracy.

Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.