• 15.4 ºC  / 59.7 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA W DOBIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
A
A
Data modyfikacji: 00 0000 r.

Zarówno ogłoszenie stanu epidemicznego jak i kolejnego etapu - stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołało obawę o stan naszych przedsiębiorstw. Obawa ta jest tym bardziej uzasadniona, że wiele zarówno tych największych jak i tych średnich oraz małych przedsiębiorstw, jeśli nie zostało zamkniętych to musiało ograniczyć swoją działalność. Praca zdalna tak powszechna obecnie nie zawsze jest możliwym rozwiązaniem. Ograniczenie bądź wstrzymanie produkcji, usług wiąże się bezpośrednio z problematyką zatrudnienia. Te wszystkie okoliczności stały się przyczyną podjęcia przez państwo rozwiązań mających na celu m.in. utrzymanie zatrudnienia. Utrzymanie zatrudnienia dla pracodawców jest o tyle istotne, że według prognoz ekonomistów, po ustaniu stanu zagrożenia przedsiębiorstwa, którym uda się utrzymać status quo będą miały większe szanse na przywrócenie wcześniejszego poziomu funkcjonowania tzw. restart. Ma to oczywiście znaczenie nie tylko dla pracodawców, ale również i dla pracowników. Pakiet rozwiązań - tzw. tarcza antykryzysowa, ma ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w obecnej sytuacji. Poniżej przedstawiamy główne zmiany w zakresie polityki pracy, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 roku.

 

 1. Dofinansowanie zatrudnienia

Dofinansowanie zatrudnienia poprzez wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla Przedsiębiorcy w okresie tzw. przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych - nie mniej niż o 15% lub 25 % liczonych według wypracowanego wzoru, pod warunkiem, że spadek obrotów jest następstwem wystąpienia epidemii. Pracodawca - w okresie przestoju może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca - w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej jednak niż do 1/2 etatu, może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek za pośrednictwem właściwego Urzędu Pracy.

 

 1. Czas pracy – równoważny system czasu pracy

Kolejne rozwiązanie wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej umożliwia pracodawcy, który ponosi ekonomiczne skutki epidemii SARS-CoV-2, wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy.

 

 1. Zatrudnianie obcokrajowców – przedłużenie prawa legalnego pobytu i zezwoleń na pracę

W ramach tarczy antykryzysowej przewidziano rozwiązania istotne dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców polegające na wydłużeniu okresu obowiązywania wiz pobytowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy w sytuacji, gdy koniec okresu ich obowiązywania przypada na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co istotne, skutek taki zachodzi z mocy prawa na okres do 30 dni od dnia odwołania w/w stanu.

 

 1. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pakiet rozwiązań antykryzysowych zmienia termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK wskazując, że powinno to nastąpić do 10 dnia po upływie:

3 miesięcy od dnia 1 lipca 2020 r. – dotyczy podmiotów zatrudniających odpowiednio co najmniej 20 i 250 osób, jak również od dnia 1 stycznia 2021 roku w przypadku pozostałych podmiotów zatrudniających;

9 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020 roku w przypadku podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób.

 

 1. Zwolnienie ze składek ZUS

Pakiet rozwiązań przewiduje również pomoc z FGŚP dla mniejszych przedsiębiorstw. Przez okres 3 miesięcy zwolnieni ze składek ZUS będą: - mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 pracowników) – będący płatnikiem składek co najmniej od dnia 29.02.2020r., - osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą tzw. samozatrudnieni przed dniem 1.02.2020r. i osiągający przychód w wysokości nie wyższej niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r.

 

 1. Świadczenia z ZUS

Projekt przewiduje świadczenie miesięczne w kwocie do 2.080,00 złotych dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło jak również samozatrudnionych - w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku samozatrudnionych obowiązują ograniczenia przychodowe do 300% przeciętnego wynagrodzenia oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności przed dniem 1.02.2020r. obniżenie przychodu musi nastąpić minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Agnieszka Wróblewska – radca prawny w Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

 

 

 1. PODATKOWE PROPOZYCJE ZAWARTE W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwanego „koronawirusem”, zmusiło polski rząd do podjęcia działań wspomagających przedsiębiorców, czego efektem jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. tarcza antykryzysowa, której główne założenia przedstawiamy poniżej.

 

 1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT – stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Możliwość ta jest dostępna dla podatników, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Kwota maksymalnej straty możliwej do wstecznego odliczenia wynosi 5 mln zł.

 

 1. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Rada gminy może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

 

 1. Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości.

Rada danej gminy może uchwalić zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, dla grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek pandemii koronawirusa.

 

 1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów dla małych podatników.

Mali podatnicy mogą zrezygnować z uproszczonych zaliczek. Za okres marzec-grudzień 2020 r. mogą obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych.

 

 1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Pracodawcy mogą przekazać pobrane w marcu i kwietniu zaliczki na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy do 1 czerwca 2020 r., jeśli ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19.

 

 1. Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Podatnicy będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego płatności na raty albo odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w przypadku złożenia wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

 

 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT.

Rozwiązanie to dotyczy dużych przedsiębiorców. Będą oni zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r., a nie jak pierwotnie zakładano od 1 kwietnia 2020 r.

 

 1. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

W okresie zagrożenia epidemicznego Rada Ministrów będzie miała prawo do wydania rozporządzenia, na podstawie którego wstrzymane zostaną administracyjne postępowania egzekucyjnych należności pieniężnych.

 

 1. Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn.

Darowizny przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych będą mogły być odliczone od dochodu w podatkach dochodowych.

 

 1. Odroczenie wejścia w życie tzw. matrycy VAT (kompleksowej reformy stawek).

Reforma stawek wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2020 r., a nie jak pierwotnie zakładano 1 kwietnia 2020 r. Zmiana ta będzie miała również konsekwencje dla mocy ochronnej Wiążących Informacji Stawkowych wydanych przed dniem 1 lipca 2020 r. – będą one chroniły podatnika w odniesieniu do dostawy towaru lub świadczenia usługi wykonanych od 1 lipca 2020 r. (a nie wykonanych od 1 kwietnia 2020 r.).

 

 1. Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków.

Po spełnieniu przez podatnika odpowiednich warunków (m.in. spadek przychodów o ponad 50%) termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące: marzec-maj 2020 r. ulegnie przesunięciu do 20 lipca 2020 r.

 

 1. Zmiany w terminach dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Terminy dotyczące schematów podatkowych innych niż schematy transgraniczne, wymienione w dziale IIIA i rozdziale 11a Ordynacji podatkowej nie rozpoczną swojego biegu. Terminy już rozpoczęte są w stanie zawieszenia w okresie od 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii.

 

 1. Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. mają czas na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

 

 1. Zawieszenie stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będzie obejmowała przychody osiągnięte od 1 stycznia 2021 r.

 

 1. Odroczenie płatności składek ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem mają problem z uregulowaniem składek ZUS mogą odroczyć terminu płatności składek za okres od stycznia 2020 r.

 

 1. Zwolnienie ze składek ZUS.

Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 osób) przez 3 miesiące nie zapłacą składek ZUS. Zwolnienie jest niezależne od poziomu przychodów firmy. Zwolnienie dotyczy również samozatrudnionych – wówczas limit przychodów wynosi 15.681,00 złotych.

 

 1. Przedłużenie terminów dla podatników CIT.

Przedłużono termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) – tj. formularza CIT-8 – w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2020 r. – do dnia 31.05.2020 r.

 

Przedłużono termin wpłaty podatku należnego wykazanego w formularzu CIT-8 albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – do dnia 31 maja 2020 r.

Sławomir Surdy – partner w Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Paweł Jankowski – aplikant radcowski