• 4.0 ºC  / 39.3 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
Beata Pastwa-Wojciechowska
Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Gdański. Ambasador Kongresów Polskich od 2011 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.
Prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł magistra psychologii uzyskała w 1989 roku, stopień doktora w 1995, stopień doktora habilitowanego w roku 2005. Od roku 2006 jest zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Główne obszary badań naukowych oraz dydaktyki 
 
Zainteresowania naukowe: psychologia sądowa, kliniczna, penitencjarna oraz seksuologia głównie dotycząca problemów opiniowania sądowo-psychologicznego związanego z zaburzeniami osobowości zwłaszcza psychopatycznych sprawców przestępstw oraz przestępstw popełnianych na tle seksualnym. Swoje zainteresowania naukowe łączy z pracą kliniczną, m.in. pracowała jako psycholog w Areszcie śledczym w Gdańsku, Akademii Medycznej w Gdańsku oraz jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku. 
 
Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu klinicznej, psychologii sądowej, penitencjarnej i seksuologii. Zrealizowała wiele grantów badawczych o ważnej z punktu widzenia problematyce klinicznej. W okresie pracy zawodowej brała aktywny udział i współorganizowała wiele konferencji naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest promotorem prac doktorskich i magisterskich, przy czym część prac zdobyła wyróżnienia naukowe. Jest autorem licznych publikacji naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 
Jest cenionym na arenie międzynarodowej badaczem zagadnień z zakresu psychologii sądowej oraz przestępstw na tle seksualnym. W roku 2010 zainicjowała wraz z zespołem pracowników kierowanego przez nią Zakładu aktywne aplikowanie o organizację konferencji naukowych pod auspicjami prestiżowych Międzynarodowych Towarzystw Naukowych. Pokłosiem tego było wygranie możliwości organizowania konferencji Relationships development, maintenance and dissolution. Konferencja ta została bardzo wysoko oceniona zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym przez władze International Association of Relationship Research (IARR). Od roku 2007 wspiera coroczny cykl konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych poświęconych kobietom oraz ich problemom. Pokłosiem tych konferencji są publikacje książkowe w języku angielskim, które stanowią wiodące pozycje w nauczaniu psychologii płci i rodzaju. Ze względu na swoją wiedzę zapraszana jest do udziału w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, przy czym w wielu z nich pełni funkcję członków komitetów organizacyjnych i naukowych. 
 
Pełnione funkcje:
 • 2008-2012 dziekana Wydziału Nauk Społecznych 
 • 2006 -2012 kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej 
 • 2005-2008 zastępca dyrektora Instytutu Psychologii do spraw nauki 
 • 1998 -2001 kierownik studiów wieczorowych w Instytucie Psychologii 
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:
 • Nagroda Rektora UG I-stopnia Indywidualna Naukowa w roku 2006 
 • Nagroda Rektora UG I-stopnia Osiągnięcia Organizacyjne w roku 2009 
 • Nagroda Rektora UG I-stopnia Osiągnięcia Organizacyjne w roku 2010 
 • Nagroda Rektora UG I-stopnia Osiągnięcia Organizacyjne w roku 2011 
Medale:
 • 1996 Brązowe odznaczenie dla zasłużonych działaczy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
 • 2006 - Brązowy Krzyż Zasługi 
 • 2008 Medal Komisji Edukacji Narodowej 
 • 2010 Medal Srebrny za długoletnią służbę