• 4.0 ºC  / 39.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Bernard Kubiak
Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Ambasador Kongresów Polskich od 2012 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Prof. zw. dr hab. Bernard Franciszek Kubiak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym od 46 lat (kolejno w Wyższej Szkole Ekonomicznej w latach 1964-1970, w Uniwersytecie Gdańskim od 1970 do chwili obecnej, w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku od 1996 do 2011 r. i w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni od 2011 r. do chwili obecnej. Jest współautorem i autorem 19 książek, ponad 200 artykułów obco- i polskojęzycznych, opublikowanych w krajowych i zagranicznych wydawnictwach.  Wypromował 7 doktorów (dalsze prace są na ukończeniu), uczestniczy aktywnie w rozwoju młodej kadry naukowej wielu uczelni krajowych i zagranicznych. Jest promotorem ponad 800 prac dyplomowych (mgr i licencjackich).

Od wielu lat dzieli się swoimi osiągnięciami badawczymi,  naukowymi i dydaktycznymi z szeroko rozumianą praktyką gospodarczą i uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Jest współautorem unikalnej monografii (jak dottychczas jedynej na polskim rynku wydawniczym) pt. „Strategia informatyzacji współczesnej organizacji”, w której zostały odzwierciedlone wzajemne zależności, uwarunkowania i wynikania biznesu i zastosowania informatyki. Prowadzi też intensywną działalność popularyzatorską nauki i rezultatów własnych i obcych badań naukowych na forum Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Towarzystwa Informatyki i innych towarzystw wyższej użyteczności.

Prof. Kubiak organizuje trzy różne międzynadzynarodowe konferencje w języku angielskim z udziałem naukowców i praktyków z karju i zagranicy. Pełni funkcje członka zarządów towarzystw, komitetów redakcyjnych, komitetów programowych Konferencji krajowych i zagranicznych. Jest specjalistą z zakresu informatyki biznesowej i rachunkowości zarządczej, animatorem nauki i badań na rzecz praktyki.