• 9.8 ºC  / 49.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Ewa Oziewicz
Prof. dr hab., Uniwersytet Gdański. Ambasador Kongresów Polskich od 2013 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od 2008 r. Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1998-2008 Wicedyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego ds. nauki i współpracy z zagranicą, w okresie 2007-2011 współzałożycielka i pierwszy Dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, a od października 2011 r. Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum, którego celem funkcjonowania jest koordynacja działań związanych z Azją Wschodnią w Uniwersytecie Gdańskim. Centrum utrzymuje kontakty z instytucjami edukacyjnymi i badawczymi w Azji Wschodniej, a także promuje państwa regionu Azji Wschodniej w Polsce.

Prof. Ewa Oziewicz przyczyniła się do nawiązania przez Uniwersytet Gdański, a w szczególności Instytut Handlu Zagranicznego, stosunków z wieloma ośrodkami zagranicznymi, w wyniku których podjęto wielostronną współpracę, dzięki której polscy studenci podejmują okresowo studia w ośrodkach zagranicznych, a zagraniczni studenci w Uniwersytecie Gdańskim. Współpraca ta owocuje także wymianą wykładowców, wzajemnym uczestnictwem w konferencjach, a także wspólnymi publikacjami, w których profesorowie z partnerskich uczelni prezentują się ze swoimi artykułami.

W okresie od 1998 r. do 2007 r. prof. Ewa Oziewicz była Koordynatorem  Programu Erasmus-Socrates w Instytucie Handlu Zagranicznego UG, nawiązując i rozwijając współpracę z ponad 50 uczelniami europejskimi z prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Współpraca ta, kontynuowana do dziś zaowocowała dwustronną wymianą setek studentów i dziesiątków nauczycieli akademickich.  W wyniku jej kontaktów zagranicznych Instytut Handlu Zagranicznego zawarł też umowy z uczelniami pozaeuropejskimi z Republiki Korei, Egiptu i Turcji.

Przygotowała we współpracy z partnerami zagranicznymi pierwsze na Uniwersytecie Gdańskim umowy o podwójnych dyplomach Od wielu już lat studenci Wydziału Ekonomicznego zdobywają dyplomy na tych uczelniach, a studenci niektórych uczelni partnerskich dyplomy Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Ewa Oziewicz wykłada w języku polskim i angielskim. Była jedną z inspiratorek wprowadzenia całkowicie anglojęzycznego programu studiów International Business na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, by umożliwić studiowanie w Polsce obcokrajowcom. Była też promotorem kilkuset prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, w tym także anglojęzycznych. Wykładała na licznych uniwersytetach zagranicznych, m.in. w MGIMO w Moskwie, na Uniwersytecie Huddersfield oraz Thames Valley University w Londynie, na Międzynarodowym Uniwersytecie w Barcelonie i innych.

W latach 1991-1994 pełniła funkcję kierownika Działu Szkolenia w Amerykańsko-Polskim Instytucie Budownictwa w Gdańsku. Była też współzałożycielką i kierownikiem naukowym Międzynarodowego Centrum Zarządzania UG w latach 1995-1996 (po przekształceniu centrum istnieje do dziś jako Centrum MBA UG).

Autorka i współautorka licznych książek i artykułów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Za zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złoty Krzyż Zasługi. Dwukrotnie nagrodzona za prace naukowe Nagrodą Ministra.