• 9.2 ºC  / 48.6 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Krzysztof Jan Kaliński
Dr hab. inż., prof. nadzw., Politechnika Gdańska. Ambasador Kongresów Polskich od 2008 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński urodził się 14/01/1956 w Gdańsku. W 1980 r. ukończył z wyróżnieniem studia dzienne magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej. W 1988 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, a w 2002 r. uzyskał na Wydziale Mechanicznym tej samej uczelni również z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego. Dniu 12/11/2013 Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.

Prof. K. Kaliński niemal całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Gdańską podejmując pracę w Zakładzie (późniejszej Katedrze) Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów (od 2010 Katedra Mechaniki i Mechatroniki) na stanowisku asystenta (1981-1982), starszego asystenta (1982-1988), adiunkta (1988-2005) oraz profesora nadzwyczajnego (od 2005). Od 2010 r. jest kierownikiem Zakładu Mechatroniki. Od 2012 r. jest również profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Mechatroniki i Inżynierii Produkcji Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego.

Specjalizuje się w badaniach z zakresu mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn. Jest uznanym międzynarodowym autorytetem w zakresie nadzorowania procesów dynamicznych w układach mechanicznych. Od 2003 r. rozwija szkołę naukową, której domeną jest nadzorowanie procesów obróbki szybkościowej metali, a także – dynamika manipulatorów i robotów mobilnych. Współpracuje, w kraju i za granicą, z wieloma wyższymi uczelniami, przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami akademickimi i gospodarczymi. Zrealizował parędziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, w tym – 8 w charakterze organizatora i kierownika (koordynatora). Jego dorobek naukowy liczy 197 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 142 prace niepublikowane, 3 patenty i 1 pracę zastrzeżoną. Wypromował 5 doktorów w specjalnościach: dynamika maszyn i mechatronika.

Wszechstronna działalność dydaktyczna profesora dotyczy prowadzonych na różnych uczelniach w kraju i za granicą wykładów z przedmiotów: Mechanika, Wytrzymałość Materiałów, Automatyka, Drgania Mechaniczne, Dynamika Obrabiarek, Metoda Elementów Skończonych, Analiza Numeryczna, Projektowanie Mechatroniczne, Modelowanie Układów Mechatronicznych, Systemy nadzorowania procesów dynamicznych, Diagnostyka wibracyjna i akustyczna, Mechanika ośrodków ciągłych. Jest on jednym z animatorów kierunku studiów Mechatronika i kierował pracami związanymi z jego uruchomieniem w Politechnice Gdańskiej w roku 2006 (I stopień) i 2010 (II stopień).

Jest cenionym i często powoływanym ekspertem w celu przygotowywania opinii o charakterze naukowym (habilitacje, doktoraty, publikacje naukowe, wnioski o finansowanie badań podstawowych i stosowanych, a także – prac rozwojowych i zastosowań przemysłowych), członkiem komitetów naukowych konferencji, organizatorem ważnych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, m.in. Annual GAMM Meeting Gdańsk 2009.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wyróżniany nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej (19 razy), Medalem Pamiątkowym PG (1980), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).