• 14.2 ºC  / 57.5 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Regulamin aplikacji Questy VisitGdansk
A
A

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ GDAŃSKIE QUESTY 

1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez:
Gdańską Organizację Turystyczną z siedzibą w Gdańsku (80-530), ul. Uczniowska 22, NIP 5832887298, REGON: 192882979, zwaną dalej „Usługodawcą”.

 Regulamin o którym mowa, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji Gdańskie Questy polegają w szczególności na:

  • obsłudze questów, czyli zabaw terenowych
  • popularyzacji questingu  jako nowatorskiej formy turystyki poznawczej
  • podniesieniu atrakcyjności regionu
  • możliwości udziału w grywalizacji,
  • przesyłaniu informacji typu Push o nowych funkcjonalnościach aplikacji mobilnej.

3. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android)

3a. Aplikacja jak i questy w niej zawarte będą dostępne w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru języka.

3b. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne. Powyższe nie wyłącza konieczności uiszczania przez użytkowników opłat z tytułu wstępu do niektórych obiektów historycznych, np. do Ratusza Głównego Miasta.

3c. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

3d. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

4. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną Gdańskie Questy zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z proponowanych przez aplikację funkcjonalności.

5. Dla korzystania z aplikacji Gdańskie Questy jest potrzebne połączenie z Internetem.

6. Aplikacja zawiera grupę questów. Zawarte w nich zagadki mogą być w formie pytań testowych, plików audio, plików graficznych lub obiektów w rozszerzonej rzeczywistości. Odpowiedzi na zagadki będą udzielane w formie testu wyboru (4 możliwe odpowiedzi). Po zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje wskazówki dotarcia do kolejnego punktu. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi Użytkownik może skorzystać z podpowiedzi. W takiej sytuacji Użytkownik dostaje mniej punktów za prawidłową odpowiedź. W ostatnim punkcie każdego questu znajduje się „skarb" w postaci personalizowanego dyplomu ukończenia z możliwością publikacji w social media

7. Gdańska Organizacja Turystyczna oświadcza, iż udział w grywalizacji, będącej jedną z funkcjonalności aplikacji Gdańskie Questy, powoduje przetwarzanie przez Usługodawcę danych Użytkownika mających charakter danych osobowych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Usługodawcę jest konieczne do procesu weryfikacji udziału Użytkownika w grywalizacji w momencie jej zakończenia, rozumianego przez odbiór nagrody. Usługodawca będzie również wykorzystywał dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza, iż wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gdańską Organizację Turystyczną we wskazanym zakresie oraz został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketów Google Play oraz Appstore. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play oraz Appstore. 

9. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z aplikacji Gdańskie Questy poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.

10. Materiały udostępniane za pomocą aplikacji Gdańskie Questy, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych są własnością Usługodawcy.

11. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

12. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Usługodawcy. W sprawach spornych decyzja Usługodawcy jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Projekt dofinansowany
-Projekt dofinansowany
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Projekt zrealizowany w ramach działania "Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe).