Säkerhetspolicy

A
A

Kära användare,

vi informerar att när vi skapar och administrerar webbsidor av Gdansks Turistorganisation (Gdańska Organizacja Turystyczna) använder vi tekniker för behandling och insamling av personuppgifter för att analysera trafik på webbplatser och internet. Gdansks Turistorganisation personaliserar inte innehållet som visas. Vi genomför Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (s.k. ”GDPR”) och informerar att vi endast behandlar följande uppgifter: din enhets IP-adress, URL-adress av begäran, domännamn, enhetens ID, webbläsartyp, webbläsarspråk, antal klick, hur länge  du stannar på webbsidor, datum och tid när du använder Webbplatsen, typ och version av operativsystemet, skärmupplösning, data som samlas in på serverloggen och liknande information.

Personuppgiftsansvarige är Gdansks Turistorganisation (Gdańska Organizacja Turystyczna) 80-601 Gdańsk, ul. Uczniowska 22.

Ditt samtycke är frivilligt. Om du inte samtycker, klicka på knappen ”Jag samtycker inte”. Om du klickar på ”gå till webbplatsen” eller stänger fönstret samtycker du till bestämmelserna ovan. Du kan när som helst redigera dina preferenser angående ditt samtycke eller återkalla det genom att klicka på ”Mer”.

Säkerhetspolicy.

Att säkerställa säkerhet på Gdansks Turistorganisation på Bolagets alla aktivitets- och verksamhetsområden är vår prioritet. Med hänsyn till verksamhetens karaktär uppmärksammar vi särskilt person-, informations- och infrastruktursäkerhet samt säkerhet i informationssystem.

Vi åtar oss att skapa en säker organisation genom:

 • att identifiera de nyckelområden som omfattas av övervakningsprocessen och upprätta detaljerade säkerhetspolicyer, särskild när det gäller person- och egendomssäkerhet, informationssäkerhet, säkerhet i informationssystem, processer och tjänster;
 • att skapa en lämplig organisation som är säkerhetsinriktad och implementera processer med beaktande av de krav som anges i lämpliga säkerhetspolicyer och antagna normer;
 • att säkerställa att det finns specialister inom säkerhetsområden och involvera de anställda som sysslar med löpande verksamhet i processen;
 • att vara förespråkare för ändringar på alla platser där vi bedriver löpande verksamhet genom att bygga lämpliga relationer för att utveckla åtgärder för förbättring av säkerhetsnormer;
 • aktiv främjandeverksamhet inom bästa praxis och lösningar i branschen;
 • samarbete med våra leverantörer och underleverantörer för att förbättra deras säkerhetsnormer;
 • involvering av alla parter i en öppen dialog om vår verksamhets påverkan på en ständig förbättring av säkerhetsresultat.

Genom att visa engagemang i förbättring av säkerheten på alla områden visar vi våra medarbetare att informationssäkerhet, säkerhet i informationssystem, personsäkerhet (som också gäller våra medarbetare och kunder) och egendomssäkerhet är särskilt viktiga för oss.

Vi förpliktar alla medarbetare, särskilt chefer för områdena för tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, att tillämpa de bearbetade säkerhetsnormerna för att uppfylla de antagna säkerhetsnormernas krav.

Informationssäkerhetspolicy.

Information är en av de viktigare resurserna för Gdansks Turistorganisation. Vi tror att säkerställande av ett lämpligt, smidigt och effektivt informationsskydd och databehandlingssystem är möjligt genom att bygga en organisationskultur som är anpassad för detta ändamål samt använda säkerhetsåtgärder som är lämpliga för de identifierade riskerna.

Vi åtar oss att skapa ett fullständigt ledningssystem för informationssäkerhet genom att:

 • upprätta allmänna riktlinjer för informationssäkerhet och detaljerade riktlinjer för hantering av olika grupper av skyddade data. Eftersom vi är medvetna om rättsliga lösningar för säkerhets- och skyddsregler för olika grupper av information och därför är upprättande av detaljerade riktlinjer för olika grupper av information särskilt viktigt.
 • Upprätta roller i databehandlingsprocesser, i synnerhet utnämna personer ansvariga för olika områden, grupper av skyddade data.
 • Bearbeta, övervaka och ständigt förbättra processer i samband med databehandling, i synnerhet involvera de medarbetare som har lämpliga kompetenser inom informationssäkerhet och -skydd.
 • Övervaka de informationssäkerhetkrav som anges i rättsakter och kvalitetsnormer.
 • Övervaka och förebygga risker genom att tillämpa lämpliga lösningar för att minska risken.

Vi förpliktar alla medarbetare att ständigt ta hand om informationssäkerhet, särskilt när det gäller tillämpning av den här policyns riktlinjer och de säkerhetsnormer som policyn anger.

Vårt huvudmål är att upprätthålla sekretess, integritet och tillgänglighet av information, behandla den enligt lagen och de tillämpliga säkerhetsnormer, särskilt när det gäller skydd av de informationssystem som används för behandling av skyddade data.

De antagna lösningarna bör göra det möjligt att uppnå en sådan tillräcklig teknisk och organisatorisk nivå på Gdansks Turistorganisation att:

 • det finns en garanti för ett fullständigt skydd av de information som gäller patienter och medarbetare;
 • det finns en möjlighet att säkerställa bibehållande av informationssäkerheten oavsett  informationens form och behandlingsystem;
 • riskföljder inte påverkar informationssäkerheten;
 • det finns en möjlighet att smidigt fungera vid kriser.

Säkerhetspolicy för personer och egendom.

Att säkerställa säkerhet för personer och egendom är en av de viktiga processer som stödjer vår huvudverksamhet på Gdansks Turistorganisation. Vi tror att de tekniska och organisatoriska åtgärder som vi vidtar för detta ändamål hjälper oss att bedriva vår huvudverksamhet.

Eftersom vi är medvetna om ansvaret för säkerställande av personsäkerhet för de personer som befinner sig på Gdansks Turistorganisations områden och egendomssäkerhet förklarar vi en fullständig beredskap och ett stöd för byggande av ett komplext ledningssystem för person- och egendomssäkerhet och stöd för alla åtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå med hänsyn till risker och genom:

 • ständig förbättring av våra medarbetares kompetens om person- och egendomssäkerhet;
 • utseende av roller i processer i samband med att upprätthålla person- och egendomssäkerhet samt tilldelning av bestämda uppgifter och behörigheter;
 • att skapa organisation och implementera procedurer, anvisningar och processer för säkerställande av person- samt egendomssäkerhet;
 • att övervaka organisation och processer för att upprätthålla en tillräcklig säkerhetsnivå för personer och egendom;
 • att övervaka risker och kontrollera sårbarhet hos de tillämpade lösningarna när det gäller de identifierade riskerna.

Vi förpliktar alla medarbetare att ständigt ta hand om person- och egendomssäkerhet, särskilt när det gäller tillämpning av den här policyns riktlinjer och de säkerhetsnormer som policyn anger.

Vårt huvudmål i samband med skydd av personer och egendom är säkerställande av säkerhet för alla personer som befinner sig på Gdansks Turistorganisations kontor, särskilt säkerställande av skydd för våra medarbetares och kunders liv och hälsa.

Vi åtar oss att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda objekt, teknisk infrastruktur och övrig egendom för att upprätthålla deras skick och säkerställa tillgänglighet samt verksamhetskontinuitet.

Säkerhetspolicy för personuppgifter.

Att behandla personuppgifter på Gdansks Turistorganisation är en viktig process i samband med hur vårt företag fungerar. Det påverkar de tjänster som vi erbjuder och företagsorganisationen.

Den här säkerhetspolicyn som gäller personuppgifter tillsammans med de upprättade säkerhetsnormerna är fullgörandet av den skyldighete som anges i Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (s.k. ”GDPR”), och som ålagts Gdansks Turistorganisation (Gdańska Organizacja Turystyczna) som Personuppgiftsansvarige.

Eftersom vi är medvetna om ansvaret för säkerställande av skydd av personuppgifter och följder av personuppgiftsbrott när det gäller de personuppgifter som Gdansks Turistorganisation behandlar förklarar vi en fullständig beredskap och ett stöd för byggande av ett komplext ledningssystem för skydd av personuppgifter och stöd för alla åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå med hänsyn till risker och genom:

 • ständig förbättring av våra medarbetares kompetens om säkerhet och skydd av personuppgifter;
 • utseende av roller i processer i samband med behandling av personuppgifter samt tilldelning av lämpliga uppgifter och behörigheter;
 • att skapa organisation och implementera procedurer, anvisningar och processer för säkerställande av säkerhet och skydd av personuppgifter;
 • att övervaka organisation och processer för att upprätthålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter och uppfylla kraven i föreskrifterna;
 • att övervaka risker och kontrollera sårbarhet hos de tillämpade lösningarna när det gäller de identifierade riskerna.

Vi förpliktar alla medarbetare att ständigt ta hand om alla personers personuppgifter, oavsett i vilken form eller i vilket syfte de behandlas, särskilt när det gäller tillämpning av den här policyns riktlinjer och de upprättade normerna för informationssäkerhet.

Vårt huvudmål är att upprätthålla sekretess, integritet, tillgänglighet av personuppgifter enligt de antagna reglerna och lagen, i synnerhet att upprätthålla de högsta normerna för de genomförda processerna och informationssystemen som används för att behandla personuppgifter, så att det absolut inte är oförenligt med de grundläggande fri- och rättigheterna av den person som personuppgifterna gäller.